Tìm thấy 505 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
420/KH-BGDĐT 26-05-2024 Tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
481/TB-BGDĐT 06-05-2024 Kết luận của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại Hội nghị công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học
7/TT-BGDĐT 02-05-2024 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
1266/QĐ-BGDĐT 26-04-2024 Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
1932/BGDĐT-TTr 26-04-2024 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
400/TB-BGDĐT 23-04-2024 Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị công tác tuyển sinh 2024
424/QĐ-ĐHH 22-04-2024 Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào làm điều kiện dự tuyển cao học tại Đại học Huế
1139/QĐ-BGDĐT 15-04-2024 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
394/QĐ-ĐHH 12-04-2024 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
380/QĐ-ĐHH 10-04-2024 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
1094/QĐ-BGDĐT 09-04-2024 Ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2023
01a/ĐHH-ĐTCTSV 02-04-2024 Thông báo Kết luận của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học tại Hội nghị tổng kết tuyển sinh sau đại học năm 2023 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2024
Đại học Huế 27-03-2024 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
298/QĐ-ĐHH 27-03-2024 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024
3/2024/TT-BGDĐT 18-03-2024 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
118/QĐ-CEA.UD 15-03-2024 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
960/BGDĐT-QLCL 07-03-2024 Đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng
2/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
732/QĐ-BGDĐT 05-03-2024 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
212/KH-BGDĐT 01-03-2024 Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên theo vị trí việc làm
58/KH-UBND 06-02-2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng
1/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
60/NQ-HĐKĐCLGD 04-02-2024 THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHU KỲ 2
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
106/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đại học Huế
109/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Công tác quý I năm 2024
18/QĐ-ĐHH 09-01-2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
37/QĐ-ĐHNN 06-01-2024 Biệt phái viên chức
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2171/QĐ-ĐHH 31-12-2023 Quyết định Tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 14 tập thể của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế và 11 cá nhân của Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023