Tìm thấy 489 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
Đại học Huế 27-03-2024 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
3/2024/TT-BGDĐT 18-03-2024 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
960/BGDĐT-QLCL 07-03-2024 Đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng
2/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
732/QĐ-BGDĐT 05-03-2024 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
212/KH-BGDĐT 01-03-2024 Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên theo vị trí việc làm
58/KH-UBND 06-02-2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng
1/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
60/NQ-HĐKĐCLGD 04-02-2024 THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHU KỲ 2
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
109/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Công tác quý I năm 2024
106/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đại học Huế
18/QĐ-ĐHH 09-01-2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
37/QĐ-ĐHNN 06-01-2024 Biệt phái viên chức
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2171/QĐ-ĐHH 31-12-2023 Quyết định Tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 14 tập thể của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế và 11 cá nhân của Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
1466/ĐHHN-QLKH 25-05-2023 Mời tham gia phối hợp và ứng dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2024
1546/BGDĐT-KHCNMT 11-04-2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP
247/QĐ-ĐHNN 22-03-2023 Ban hành Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục và Chiến lược phát triển của Trường
202/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Quy chế hoạt động của mô hình hệ thống Camera an ninh, trật tự tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
200/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
197/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Ban hành Nội quy an toàn Phòng cháy chữa cháy
196/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy
195/QĐ-ĐHNN 10-03-2023 Thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy
201/QĐ-ĐHNN: 10-03-2023 Thành lập Ban điều hành mô hình hệ thống Camera an ninh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
222/KH-ĐHH 23-02-2023 Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2023 của các tổ chức đoàn thể quần chúng
233/TB-BGDĐT 22-02-2023 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
01/TB-HĐKHĐT 15-02-2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất, năm 2023
101/QĐ-ĐHNN 14-02-2023 Thành lập tổ kiểm tra nề nếp khối hành chính
151/KH-ĐHH 13-02-2023 Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế