Tìm thấy 193 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
Đại học Huế 27-03-2024 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
106/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đại học Huế
109/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Công tác quý I năm 2024
18/QĐ-ĐHH 09-01-2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2171/QĐ-ĐHH 31-12-2023 Quyết định Tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 14 tập thể của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế và 11 cá nhân của Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
222/KH-ĐHH 23-02-2023 Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2023 của các tổ chức đoàn thể quần chúng
01/TB-HĐKHĐT 15-02-2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất, năm 2023
151/KH-ĐHH 13-02-2023 Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế
123/QĐ-ĐHH 10-02-2023 Quyết định về việc ban hành Quy định ký ban hành các văn bản hành chính tại Đại học Huế
142/KH-ĐHH 10-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
49/KH-ĐHH 19-01-2023 Kế hoạch công tác Quý I năm 2023
2186/QĐ-ĐHH 30-12-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
1833/TB-ĐHH 21-12-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1572/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2022
1569/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2022 - 2023
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
1557/KH-ĐHH 25-10-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế năm học 2022 - 2023
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1028/KH-ĐHH 29-07-2022 Kế hoạch công tác quý III năm 2022
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
947/QĐ-ĐHH 23-06-2022 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
849/ĐHH-ĐTCTSV 20-06-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ( PGS.TS Lê Anh Phương)
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030