Tìm thấy 23 văn bản - Hiển thị 23 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1466/ĐHHN-QLKH 25-05-2023 Mời tham gia phối hợp và ứng dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2024
1546/BGDĐT-KHCNMT 11-04-2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP
596/QĐ-ĐHNN 20-06-2022 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
213/KH-BGDĐT 03-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
131/QĐ-ĐHH 08-02-2022 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Hueuni Business Innovation Hackathon, Spring 2022”
2095/TB-ĐHH 31-12-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021
70/TB-HĐKHĐT 16-11-2021 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp thứ 3 năm 2021
52/QĐ-ĐHH 18-01-2021 Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020
2763/QĐ-ĐHNN 31-12-2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Thị Liên Hương)
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
2123/TB-ĐHH 30-12-2020 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị nhóm Nghiên cứu mạnh, đạo đức trong nghiên cứu và liêm chính trong khoa học
1970/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành hướng dẫn về xét phong, tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự của Đại học Huế
1931/QĐ-ĐHH 11-12-2020 Quyết định khen thưởng bổ sung khuyến khích tài năng năm 2020
1658/QĐ-ĐHH 17-11-2020 Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020
57/TB-HĐKHĐT 20-10-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất năm 2020
1510/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021
1488/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
910/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tháng 12 năm 2020
1105/QĐ-ĐHH 30-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
423/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định quy định tiêu chuẩn đề tài Khoa học và công nghệ cấp khoa trực thuộc Đại học Huế
1186/QĐ-ĐHH 09-09-2019 Quyết định về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ