Tìm thấy 14 văn bản - Hiển thị 14 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
420/KH-BGDĐT 26-05-2024 Tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
768/KH-ĐHH 13-05-2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Đại học Huế
212/KH-BGDĐT 01-03-2024 Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên theo vị trí việc làm
58/KH-UBND 06-02-2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng
106/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đại học Huế
109/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Công tác quý I năm 2024
324/KH-ĐHH 14-03-2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Đại học Huế
222/KH-ĐHH 23-02-2023 Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2023 của các tổ chức đoàn thể quần chúng
151/KH-ĐHH 13-02-2023 Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế
142/KH-ĐHH 10-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
49/KH-ĐHH 19-01-2023 Kế hoạch công tác Quý I năm 2023
1569/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2022 - 2023
1572/KH-ĐHH 27-10-2022 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2022
1557/KH-ĐHH 25-10-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế năm học 2022 - 2023