Tìm thấy 32 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
Đại học Huế 27-03-2024 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
106/KH-ĐHH 15-01-2024 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đại học Huế
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
142/KH-ĐHH 10-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
11/2022/TT-BGDĐT 26-07-2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
988/QĐ-ĐHNN 06-07-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
09/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
07/2022/TT-BGDĐT 23-05-2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
303/KH-ĐHH 15-03-2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Đại học Huế
293/KH-ĐHH 10-03-2022 Kế hoạch Ban hành văn bản quản lý năm 2022 của Đại học Huế
04/2022-TT-BGDĐT 04-03-2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
624/BGDĐT-TTr 28-02-2022 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở GDĐH
194/KH-BGDĐT 28-02-2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
444/QĐ-BGDĐT 28-01-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022
92/KH-BGDĐT 26-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
46/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
44/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
27/2021/TT-BGDĐT 07-10-2021 Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
44/QĐ-ĐHH 15-01-2021 Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế
05/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2020
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
2692/QĐ-ĐHNN 14-12-2020 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
1223/KH-ĐHNN 27-11-2020 Kế hoạch công tác thanh tra của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1841/KH-ĐHH 20-11-2020 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
1010/KH-ĐHNN 15-10-2020 Kế hoạch công tác pháp chế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1003/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
987/QĐ-ĐHH 15-07-2020 Quyết định Thanh tra công tác coi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế